Stanovy

Datum zveřejnění: 26.11.2017

Autor: Petr

Stanovy NejenYdykseb, z.s.

Stanovy spolku NejenYdykseb, z.s.

  I. Základní ustanovení

 Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je NejenYdykseb, z.s., (dále jen „spolek“).
 2. Sídlo spolku je na adrese Aleje 308, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice.
 3. Spolek vznikl na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6964, IČO:

 Právní postavení  

 1. Spolek je dobrovolným, samosprávným, nezávislým, nepolitickým a neziskovým zájmovým svazkem fyzických osob.
 2. Spolek je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 3. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

Účel spolku

 1. Účelem spolku je vyvíjení činnosti k zajištění volnočasového vyžití dětí a mladých lidí se zaměřením zejména na:
 1. vzájemné poznávání dětí a mladých lidí s různým náboženským přesvědčením a lidí bez vyznání,
 2. zvyšování sebevědomí a sebedůvěry dětí a mladých lidí, k jejich osobnímu růstu směrem k pozitivním lidským hodnotám,
 3. poznávání přírody, její ochrana a zachování pro budoucnost.
 1. K naplnění účelu spolku slouží organizování a pořádání jedno i vícedenních výletů a organizování táborů a jiných akcí pro členy spolku.
 2. Při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů a aktivit spolek spolupracuje se státními orgány, církevními a jinými spolky založenými k obdobnému účelu.

 II. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
 2. členská schůze,
 3. výbor spolku,
 4. kontrolní komise.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.
 2. Zasedání členské schůze dle potřeby svolává výbor spolku, nejméně však jedenkrát do roka, a to nejméně 30 dní přede dnem konání členské schůze.
 3. Členská schůze zejména:
 1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
 2. má právo na informace o stavu činnosti a hospodaření spolku,
 3. schvaluje výsledky hospodaření spolku,
 4. může dávat podněty k činnosti spolku výboru spolku,
 5. může navrhovat změnu stanov spolku,
 6. volí a odvolává členy výboru spolku a kontrolní komise,
 7. rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku a o způsobu majetkového vypořádání,
 8. rozhoduje o sloučení s jiným spolkem,
 9. může podávat kontrolní komisi podněty k řešení situace, stavu a činnosti spolku,
 10. rozhoduje o výši členských příspěvků.
 1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku starších 15ti let. Rozhodnutí přijímá členská schůze prostou většinou hlasů členů spolku starších 15ti let přítomných v době usnášení členské schůze. Každý člen spolku starší 15ti let má jeden hlas.
 2. Výbor spolku zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení. Každý člen spolku má právo v sídle spolku nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku.
 2. Členy výboru spolku volí ze členů spolku členská schůze. Výbor spolku je tříčlenný. Členem výboru spolku se může stát pouze člen spolku starší 18 let. Funkční období členů výboru spolku je 5 let.
 3. Členství ve výboru spolku zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, vyloučením člena výboru spolku ze spolku nebo odvoláním člena výboru spolku členskou schůzí. Odstoupí-li člen výboru spolku ze své funkce, zaniká jeho funkce dnem doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce k rukám jiného člena výboru spolku. Neklesl-li počet členů výboru spolku pod polovinu, může být chybějící člen výboru spolku doplněn kooptací, a to do nejbližšího zasedání členské schůze.
 4. Každý člen výboru spolku je oprávněn jednat za spolek samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí člen výboru spolku svůj podpis. K jednání za spolek v dílčích věcech lze zmocnit i jinou osobu, plná moc v takovém případě musí být udělena písemnou formou a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění, a dále musí být podepsána nejméně dvěma členy výboru spolku.
 5. Výbor spolku se schází a jedná dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina členů výboru spolku. O zasedání (a rozhodnutí) výboru spolku vyhotoví pověřený člen výboru spolku zápis, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení zasedání.
 6. Výbor spolku zejména:
 1. jedná za spolek,
 2. odpovídá ze správu majetku a vedení účetnictví spolku,
 3. navrhuje konkrétní činnosti spolku,
 4. schvaluje členství ve spolku,
 5. rozhoduje o změnách stanov spolku,
 6. má právo vydat vnitřní řády pro činnost a organizaci spolku.

 Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. O zasedání kontrolní komise vyhotoví pověřený člen kontrolní komise zápis nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení.
 2. Kontrolní komise:
 1. dohlíží na řádné vedení záležitostí spolku a výkon činnosti spolku v souladu se stanovami a právními předpisy,
 2. má právo kontrolovat rozpočet spolku,
 3. může navrhnout změnu stanov spolku,
 4. upozorňuje výbor spolku na zjištěné nedostatky a může nařídit výboru spolku učinit kroky k nápravě v případě sporných situací,
 5. účastní se členské schůze,
 6. na žádost výboru spolku se účastní jednání výboru spolku,
 1. Kontrolní komise je tříčlenná. Členem kontrolní komise nesmí být žádný ze členů výboru spolku. Členy kontrolní komise volí členská schůze. Členem kontrolní komise se může stát pouze člen spolku starší 18 let.

III. Člen spolku, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem spolku mohou být děti, mládež a dospělé osoby, které se ztotožňují s účelem spolku. Děti a mládež do 18 let se mohou stát členy spolku pouze s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů.
 2. Členem spolku se stává každý, kdo uznává stanovy spolku, požádá o zaregistrování a jeho členství bude schváleno nadpoloviční většinou členů výboru spolku. V období mezi schůzemi výboru spolku budou registrováni uchazeči o členství.
 3. Členství ve spolku může být ukončeno:
 1. vystoupením ze spolku na základě písemného oznámení o vystoupení výboru spolku,
 2. vyloučením v případě hrubého porušení stanov či společenských norem na základě rozhodnutí výboru spolku,
 3. úmrtím,
 4. zánikem spolku.
 1. Členové spolku mají právo:
 1. podílet se na činnosti spolku,
 2. od 15ti let věku hlasovat na členské schůzi,
 3. být volen od 18ti let do výboru spolku a kontrolní komise,
 4. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření,
 5. být včas informován o konání členské schůze,
 6. účastnit se zasedání a rozhodování členské schůze,
 7. být informován o činnosti a hospodaření spolku,
 8. kdykoliv vystoupit ze spolku.
 1. Členové spolku mají povinnost:
 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
 3. dbát, aby svým jednáním nepoškodili dobré jméno spolku,
 4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, jsou-li do nich zvoleni,
 5. informovat orgány spolku o svých aktivitách konaných v rámci plnění účelu spolku,
 6. platit členskou schůzí stanovené členské příspěvky.
 1. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

IV. Hospodaření spolku

 Zdroje příjmů

 1. Spolek financuje svoji činnost zejména z členských příspěvků, dědictví a odkazů, dále pak z darů fyzických a právnických osob a výnosu ze svého majetku.
 2. Dalším zdrojem příjmů jsou státní, soukromé nebo nadační programy a granty pro práci s mládeží a rizikovými skupinami obyvatel.
 3. Veškeré prostředky spolku musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci účelu spolku.

Správa majetku a účetnictví

 1. Výbor spolku je odpovědný za správu majetku a vedení účetnictví spolku. Výbor spolku je oprávněn určit třetí osobu, kterou pověří vedením účetnictví.
 2. Výbor spolku je povinen pravidelně uveřejňovat výsledky hospodaření spolku a předkládat je ke schválení členské schůzi. Každý člen spolku má právo na informace ohledně hospodaření spolku, které na žádost člena spolku zpřístupní výbor spolku.

 V. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
 1. dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze,
 2. sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze,
 3. rozhodnutím příslušného státního orgánu.
 1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
 2. Provádí-li se před zánikem spolku jeho likvidace a není-li zákonem stanoveno nebo členskou schůzí rozhodnuto jinak, vykonává působnost likvidátora člen spolku zvolený výborem spolku.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy spolku byly schváleny výborem spolku dne ………… 2016 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 2. Stanovy jsou uloženy v sídle spolku.
 3. Není-li ve stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Lenka Bosáková

člen výboru spolku

 

Libor Juřina

člen výboru spolku

 

Michaela Orgoníková

člen výboru spolku

Zobrazeno: 546x

D